Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

De spirituele leider van een nieuwe groepering had meerdere grootse plannen

Waar ie veel aanhangers voor nodig had,waaronder vele strijdvaardige mannen!

 

                                        

 

Om in Palestina als leraar op te treden moest men wel eerst trouwen.

Maar een passende bruid vinden had de Galileeër nooit hoeven te  benauwen.

Na het vertrek bij  ‘de Doper’ was Maria met haar zus en broer meegekomen.

En juist deze Maria was voor hem toch wel de vrouw uit zijn dromen.

 

Van Hasmoneese komaf  was zij, net als  hijzelf   ook ‘koninklijk bloed’.

En dat paste hem, wat betreft zijn aspiraties,  natuurlijk erg goed.

Daarnaast had zij bezittingen aan het meer van  Galilea,

evenals een landgoed bij de Olijfberg, in Bethania.

 

Dat lag dus vlakbij Jeruzalem

en dat kwam heel goed uit voor hem.

Als Galileese had ze dezelfde religieuze ideeën,

die ze gestalte konden geven met hun tweeën.

 

Zo kwam hij al vroeg met haar voor het ‘huwelijksaltaar’   te staan

en in het Galileese plaatsje Kana zou men uitgebreid ‘feesten’  gaan.

 

                 

 

Daar zou hij, zo wil het verhaal, zekere ‘wonderen’  hebben verricht

 Het is een ‘geliefde’ volgeling, Johannes, die hem zekere magie toedicht

Als volgeling van de Doper ooit  zou hij zich naar deze vernoemen gaan,

 onder naasten zou hij als Eleazar, of Lazarus, bekend blijven staan.

 

Want de 'geliefde' en de 'jongeling die Jezus liefhad' zijn echt één persoon,

in die dagen was een bijnaam als titel waarschijnlijk meer gewoon.

Of men heeft later bewust geknoeid met deze persoon's  identiteit,

want als 'zwager' van Jezus werd diens huwelijk een onomstreden feit.

                                  -----------------   

 

De plaats waar Jezus en zijn groep volgelingen de meeste tijd zouden zijn,

was aan het meer van Galilea, die thuisbasis beviel hen  fijn.

Hun religieuze visie werd hier namelijk veel meer getolereerd,

en  de streek werd duidelijk minder strak door het Romeinse rijk beheerd.

In de grotten om dit meer zouden zich veel opstandelingen bevinden

en die kon de Galileeër juist heel goed aan zijn verdere plannen binden.

Die opstandelingen werden door hun  visie op religie,  ‘ijveraars’ genoemd.

Maar eigenlijk werden zij vooral onder de naam ' Zeloten'  echt beroemd.

Voor religieuze hervormingen moest ie zich eerst als militair leider presenteren.

Dat weet de betekenis van ‘Messias’ als priester/koning ons namelijk  te leren.

Een religieus en militair leider die het Joodse volk voorgaat in de strijd.

Romeinen waren nu de tegenstanders voor de Joden, dat zag men als een feit.

 

De laatste Messias was van Hasmoneese komaf geweest,

dat leert men als men over de opstand der Maccabeeën leest.

                       (zie kroniek 'Het Jezus-testament')

 

Later zou er een strijd tussen twee Hasmoneese opvolgers  zijn ontstaan,

waardoor Herodes de Grote, met Romeinse hulp, zijn slag had kunnen slaan.  

                      --------------

Maar nu  die veelbesproken Galileeër, waar kwam die nu vandaan?

Om  wat voor mens blijkt dit verhaal  nu eigenlijk te gaan?

Hij was van goeden huize, en had als ‘naggar’   genoeg geleerd.

Al was dat anders als wat er later over hem zou worden beweerd.

 

Het woord 'naggar'  wil enkel  'vakkundigheid' zeggen

waaruit vakkundigheid dan bleek  laat zich verschillend uitleggen.

Als arts of geleerde was men 'naggar'   daarin,

maar als timmerman of aannemer had het eveneens zin.

 

In vaderland  , Galilea, had hij zich voor het eerst openbaar vertoond.

Maar in zijn jeugd had hij met zijn ouders mogelijk  in Alexandrië  gewoond.

Er bestaat dat verhaal over zijn ouders en hun vlucht

Dat gaat mogelijk  op Herodes' zoektocht terug.

 

Enkel was het dan anders gegaan dan men nu in de Bijbel leest,

want Herodes was eigenlijk op zoek naar Johannes de Doper geweest.

 

Wat nu gaat volgen zal misschien niet iedereen kunnen bekoren

maar toch betreft het informatie die men wel dient te horen............

 

          ---------------------------------------------------------

 

Voor wie het nog niet allemaal op een rijtje heeft gezet,

die Galileeër was natuurlijk  Jezus 'van Nazareth'.

Maar Nazareth bestond in die tijd helemaal nog niet.

Het is belangrijk dat men dit wel inziet.

 

Wel was er Sepphoris, met de Griekse cultuur vertrouwd.

Veel later pas werd er  onder  Sepphoris de stad Nazareth gebouwd.

De stad Sepphoris lag op een heuvel, zodanig goed versterkt

Dat had als hoofdkwartier voor  Judas de Galileeër goed gewerkt.

 

Zijn opstand had de Hasmoneese Judas van daaruit geleid

maar dat was nog wel ruim voor Jezus' tijd

Na vele nederlagen zou Sepphoris met de grond gelijk worden gemaakt

en werd de bewoning van die heuvel uiteindelijk gestaakt

 

                                      

 

Sepphoris was  in die tijd een zeer  culturele stad.

Die wederom dankzij Herodes veel verbeteringen  had.

Door de ligging op die heuvel was het haast onneembaar gebleken

Dat had Judas de Galileeër destijds goed bekeken .

 

Aan de voet van die heuvel bevond zich een herdersbron

waar men aan de opbouw van een nieuwe nederzetting beginnen kon

Dat was veel later en die stad zou Nazareth komen te heten,

maar op dat moment was men Jezus en zijn geschiedenis welhaast vergeten.

 

Nu dat dan even is rechtgezet,

waarom heette Jezus dan 'van Nazareth'?

 

Een andere plaatsnaam rinkelt misschien nu aan de bel

Gennesareth, en het meer ervan, bestonden al wel.

Jezus' familie kwam beslist uit deze regio vandaan.

Zou "van Nazareth"  soms "van Gennesareth"   vervangen gaan?

 

Laten we zijn familie eens gaan bekijken,

misschien dat hieruit meer zal blijken.

 

                     --------------------------------------- 

 

Jezus'  moeder was als jong Hasmonees meisje aangesteld als  'Tempelmaagd'

samen met lotgenotes had zij zich aan het naaien van de voorhang gewaagd,

die het 'Heilige der Heiligen' in duisternis gehuld liet.

Afgezien van de Hogepriester kwamen anderen daar niet.

 

Vanaf haar eerste 'maandstonde'  werd zij echter onrein,

en kon zij daar niet langer van dienste zijn.

Als 'vrouw'  nu moest er een echtgenoot worden gevonden voor haar.

Zo presenteerden zich echter wel de nodige  problemen daar.

 

Deze Hogepriester  had de dode vader van  'de Doper' reeds  vervangen.

Een positie met meer macht dan menigeen maar zou durven verlangen.

Als 'marionet' van Herodes behoorde  hij niet tot het huis van Hasmon.

Dat was iets wat volgens de joodse traditie eigenlijk  helemaal niet kon.

 

Iedere telg van dat huis moest hij zodoende als bedreiging beschouwen,

vandaar dat hij op moest letten met wie hij Maria zou laten trouwen.

Het beste was geen Hasmoneese erfgenaam als kandidaat.

Een tweede of derde in rang kon minder kwaad.

 

Vele kandidaten dienden zich al heel snel aan,

totdat er tevens ene Jozef voor hem kwam te staan.

Deze was reeds weduwnaar en had gezonde zonen.

inderen die later kwamen konden  geen extra gevaar meer tonen

 

Jozef----zelf eveneens van Hasmon-----begreep zijn uitverkoring niet,

wat hij dan ook aan die Hogepriester merken liet.

Maar de Hogepriester nam zijn besluit niet terug,

en kondigde de verloving aan vlug.

 

Wat er daarna gebeurde is eigenlijk heel raar

en wist te  zorgen voor een groot bezwaar

om het huwelijk verder doorgang te laten vinden.

Het dreigde  eerdere afspraken  te ontbinden.

 

Jozef zelf was schijnbaar weer eens weg van huis,

en de jonge Maria ontving een 'engel'  thuis.

Een engel isoverigens  iemand met het lot

de boodschapper te mogen zijn van God.

 

Die engel, of iemand anders, zou Maria zwanger maken,

zonder dat Jozef haar eerst aan had kunnen raken.

Toen Jozef haar 'toestand'  ontdekte na enige tijd

stond hij gelijk voor een onvoldongen feit.

 

Zijn jonge verloofde  was 'vreemd gegaan'

en zo kwam hij voor de keuze te staan,

om haar openbaar aan te klagen

wat vergaande consequenties met zich mee zou dragen.

 

Hij kon echter tevens in stilte van haar scheiden,

dan zou zij niet door een steniging hoeven te lijden.

Een 'engel'  zou hem in een keuze bij gaan staan,

zou het soms wederom om diezelfde engel gaan?

 

Bij het lezen van het Nieuwe Testament

raakt men haast  aan de vele vaagheden gewend.

Toch blijkt één ding er wel duidelijk in te staan,

dat Maria de vrouw van Cleophas zou worden gaan.

 

Cleophas als naam is van 'Halphi' afgeleid.

En zo komen we dan bij een wonderlijk feit,

dat Jozef een broer had die zo had geheten.

De kerkhistorici Hegesippus en Eusebius hadden dit nog geweten!

 

Was Maria dan met Jozefs broer vreemd gegaan?

Dan kwam Jozef wel voor een penibele situatie te staan

Zou hij deze situatie openbaar gaan maken

dan zou niet  enkel Maria maar tevens zijn familie in diskrediet geraken.

 

Nog één zaak hieromtrent is tamelijk raar,

men stelt Jozef vaak als grijsaard daar.

Omdat hij weduwnaar was kan men dat snel geloven.

Maar dan komt er één specifiek gegeven naar boven.

 

Cleophas is degene die in het Grieks Alfeüs  heet

en als men dan wat van de Griekse taal weet

dan weet men dat Alpha de eerste letter is.

Het heeft 'eersteling'  of 'begin'  als betekenis.

 

In het Hebreeuws zou hij dan Ya'akov heten

en dan is het weer aardig om te weten

dat zijn eerste WETTIGE zoon diezelfde naam had

Wat  resteert is dan de vraag hoe dat met Jezus zat?

 

Iasous, oftewel Jezus, stamt van Yehoshua af

'YHWH is mijn redding' is de naam die Maria haar eersteling gaf

Had zij deze naam voor juist hem bewaard

omdat God  haar voor dood door steniging had gespaard?

 

Eén ding is de Bijbel  vrij duidelijk in,

dus speculeren hierover heeft weinig zin.

Maria zou bij Cleophas meer kinderen krijgen,

dat kon men ondanks alles niet echt verzwijgen.

 

Jozef, Simon, Judas en Jacobus 

allevier broers van Jezus.

Daarnaast zijn er ook nog enkele meisjes geweest

maar het is nergens dat je de namen van hen leest.

 

In ieder geval waren ze  leden van dezelfde stam

met Jacobus was degene die na Jezus kwam

Men kan zich hooguit af blijven vragen

waarom Jacobus de naam 'opvolger'   zou dragen.

 

De  Judeese wetten waren strict en nauwgezet.

Misschien werd Jezus hierdoor in de schaduw gezet

want zijn afkomt was door omstandigheden niet officieel.

Vooral voor  later betekende dit gegeven erg veel

 

Wat men daar tegenwoordig dan ook eventueel van vind

volgens Joodse wetten bleef Jezus altijd een soort van 'onecht' kind

Jacobus was als eerste zoon van Cleophas   'echt'

met dit gegeven bleef Jezus zijn  hele leven in gevecht.

 

De Bijbel wist onaardige opmerkingen over familie te bewaren

die Jezus zei, en die zo veel beter te zijn verklaren.

Hij zou meer waarde bij geestverwanten leggen

Als hij zich familiair gepasseerd voelde wil dat nu meer zeggen.

 

Misschien wel juist door dit al was de keuze van echtgenote belangrijk.

Zoals uit de uiteindelijke kandidate ergens wel blijkt

Door deze keuze  kon hij gelijk meer aanzien vergaren

waardoor de weerzin van sommigen  kon bedaren.

 

Maria uit Magdala was voornaam en welgesteld

Zij kwam uit een huis wat minstens drie kinderen had geteld

Twee ervan zouden in ieder geval in Bethanië wonen,

terwijl Maria vooral op haar bezit in Magdala mocht tronen.

 

Haar familie behoorde eveneens  tot  die der Hasmoneeën,

uit de tijd van de grote opstand der  Maccabeeën.

Deze familie had zelfs een Messias voortgebracht.

Herodes had later vele leden van hen  afgeslacht.

 

Als Galileeërs hadden de Hasmoneeën  Israëlisch bloed

mogelijk kenden zij de  oude religie der Hebreeën nog goed.

Later schilderden men hen als religieuze 'zeloten' (ijveraars) af

terwijl men eigenlijk geen detail waarin ze geloofden gaf.

 

Voor het eerst telden Israëlieten voor Judeeërs mee

al viel in de generaties erna Palestina alweer gauw in twee.

Er ontstond tussen twee latere Hasmoneese troonopvolgers strijd

en uiteindelijk raakten ze die troon aan een lachende Herodes kwijt.

 

Maria Magdalena bleef waarschijnlijk liever in Galilea

waar  vrouwen  zelfstandig leven mochten, anders dan  in Judea.

Daar  werd  zij door haar loshangend haar vooral als  ‘hoer’ geroemd

Maar eveneens gelijk    priesteres van een ‘heidense cultus’ genoemd

 

Bij Israëlieten konden vrouwen gewoon  in aanzien staan

zoals  het tevens bij de oude Hebreeën moet zijn gegaan

Het Oude Testament geeft daarin zowaar een onverwachte  les 

want het vermeldt Deborah, Jasers dochter, nog als Richteres!

 

BIj Judeeërs werd dat veel  later echter afgoderij

vrouwen konden geen priester zijn, en zeker niet vrij

Priesteres van een ‘heidense cultus’, op een zeker moment

wordt Maria zo genoemd in een bepaald document.

 

Men hoort de stemmen van de profeten dan weer schel

als zij hun gruwelverhalen vertellen over koningin Izebel

die had haar man de Israelische koning Achab, geheel in haar macht

en had volgens de Judeeers onheil over het land gebracht.

 

Izebel was van oorsprong een Fenicische prinses

Van de Baal en Astarte cultus was zij een priesteres

Baal was als Almacht te Bethel nog vereerd

Pas in Babylonie had men deze gebruiken afgeleerd.

 

Door haar voorkeur voor de oude cultus werd ' Hoer' een Judeese  leuze

en misschien wel  hierdoor werd Maria juist Jezus'   keuze.

Want net als hij werd zij niet overal aanvaard,

en net als hij werd zij door boze tongen niet gespaard.

 

Daarnaast konden zij elkaar  in een doel vooral vinden

en dat was de poging om de ' Josia hervormingen'   te ontbinden

Deze  Judeese koning had een eigen religieuze visie

die behoorlijk af ging wijken van de oorspronkelijke Hebreeuwse religie

 

Tijdens zijn bewind veroverde men Israel

en hij vernietigde gelijk Bethel

Veel later vond Josia te Armageddon de dood

maar de schade die hij had toegebracht was groot

 

De hervormingen die hij begonnen was, werden niet gestaakt

deze werden door een van zijn directe opvolgers te Babylonie afgemaakt

De God YHWH was nu een man, jaloers en naijverig bovendien

van eerdere overtuigingen wenste men niets meer te kunnen zien.

 

Waar Mozes werkelijk in geloofd had dat werd zo opzij geschoven

en men dacht dat alle Hebreeen dit dan ook werkelijk zouden geloven.

In Judea lukte dat uiteindelijk wel

maar zo ging het niet in Israel

 

Voorbeelden daarvan vinden we in apocryfe teksten terug

waardoor we nu terugkeren naar Jezus en Maria, vlug

Want er bestaat namelijk een vermelding van een zeker ritueel

wat door hen zou zijn uitgvoerd en dat zegt ons  veel

over hoe Israelieten destijds tegen rituelen aankeken.

Wel heel anders dan een Joodse cultus, had gebleken!

 

 

Epiphanius zou later ooit eens iets uit een zekere tekst citeren

waardoor we veel over de cultus van dit echtpaar kunnen leren.

Op een dag nam hij haar mee naar een zekere berg, naar de top

En daar gingen ze  in een ritueel, fysiek en geestelijk in elkaar op.

 

Zo liet hij haar ervaren wat éénheid met het ‘AL’  kon betekenen

Het lichaam als ‘voertuig’ van de ziel, hoe men daarop kon rekenen

Epiphanius spreekt hier in een brief  natuurlijk schande van

maar het is in zijn 'Panarion' (26)  dat men hierover lezen kan.

 

Slaat men er dit boekwerk dan op na

het is te vinden bij ' Wetenswaardigheden van Maria" .

 

Het beschrijft hoe men die echte ‘ark van het Verbond’   bedienen kan.

Hoe men  ‘verdeeldheid’ kan overstijgen, meer dan slechts vrouw en man.

Zo werd Maria de ‘vrouw die het Al kende’,  dat had zij mogen ervaren

En die bijzondere naam voor haar zou men altijd weten te bewaren

 

Het bracht echter tevens afgunst mee, want zij was ‘slechts’  een vrouw

En binnen Joodse patriarchale stellingen, wat betekende dat nou?

We kunnen  hierdoor in ieder geval over Jezus' doel   leren,

was  hij hoopte was de Hebreeuwse religie te herintroduceren!

 

Het verenigen van die twee beschouwingen kon nooit  gemakkelijk  gaan

Het symbool van deze doelstelling kwam later wel in steen gegraveerd te staan

In de buurt van waar zij woonden, bij Capernaüm aan het meer

geeft één gravure goed de doelstellingen van Jezus en Maria weer.

 

                                  

 

Pentagram en Hexagram, als broer en zus, als man en vrouw, naast elkaar.

Twee symbolen, twee koninkrijken, Israël en Judea staan in éénheid daar.

Wat men van beide symbolen eigenlijk misschien niet direct verwacht

Is  hun gelijke betekenis, éénwording van het mannelijk en vrouwelijk geslacht.

 

Eerste 'Christenen' zouden deze symbolen hebben ingeschreven.

Enkel toen zij dit deden zou Jezus reeds niet meer leven

 

                          ---------------------------------------------

En zo keren we dan weer vlug

naar Jezus-Maria en hun 'programma'   terug.

 

Om beide 'rijken'  te verenigen moest er eerst  een ‘Priester/koning’ opstaan.

En binnen de Joodse geloofswereld kan het dan enkel om een ‘Messias’ gaan.

Messias betekent ‘gezalfde’   en in Joodse geschriften droeg die tekenen.

Als iemand daaraan zou voldoen, dan kon die op ondersteuning rekenen.

             

Wonden aan handen en voeten, en op een ezel   Jeruzalem in  rijden

Als een Hasmoneeër zich zo zou presenteren dan voorspelde dat betere tijden.

Dan kon hij in een revolte leiding gaan geven

en zouden de Romeinen pas iets gaan beleven!

 

Aldus werd alles voorbereid, voldoende medestanders  waren daar,

menig  Galilees Zeloot van bij het meer stond met het zwaard reeds klaar.

De  zalving tot Messias  zou waarschijnlijk  op twee wijzen geschieden

Eéntje  voor het gewone volk en eentje voor de ingewijde lieden.

 

Voor  hoger ingewijden  was het zalvings-ritueel

de vereniging van koning en koningin, seksueel.

Kon men in het Hooglied van Salomo daar niet al iets over vinden,

 wat men enkel maar aan zo’n ritueel zou kunnen binden?

                                        ------------

 “De koning voerde mij naar zijn vertrekken”,

”Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn NARDUS zijn geur”

"Mijn geliefde  is mij een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten"  

                                           ------------

 Mogelijk was het die zalving die op die berg paatsvond

en waarover men lezen kan in Epiphanius'  Panarion.

Het meest bekend is echter Maria's    zalving van Jezus in het echt.

Met nardus en met mirre, waarna er door hem zou zijn gezegd;

                                          -------------

”Zij heeft gedaan wat in haar macht was;

 zij heeft mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis”

”Voorwaar, Ik zeg u: ‘Waar ter wereld ook de blijde boodschap verkondigd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij heeft gedaan"

                                          ---------------

De vereniging, seksueel, van 'koning en 'koningin'

hield zo tevens hun 'verbond' met het land zelf in

Een heilig huwelijk met de belofte van vruchtbaarheid,

zo werd hun verbond met het land een feit.

 

                                     


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-9 Grootse plannen

8 Gebeurtenis Kronieken: 10 De Gezalfde