Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc
Het offer wat gebracht zou worden was enorm groot
Onder helse pijnen sterven en herrijzen uit de dood
               

 

Drie dagen later, de sabbat was voorbij, ging z’n vrouw Maria naar het graf

Ze was misschien  alleen, of met enkele vrouwen, toen zij zich daarheen begaf

Het  lege graf verbaasde haar, en zij citeerde een zin uit het ‘Isis ritueel’

Maar door dat juist op die manier te doen   betekent  het duidelijk veel.

 

“mijn heer,waar is hij toch,ze hebben mijn heer weggenomen”

waarna  ‘haar heer’ (betekent 'echtgenoot') plots weer tevoorschijn zou komen

 

                                           

Twee witte ‘engelen’  worden er ook vaak bij dat verschijnen dan genoemd

Nu werden de in het wit geklede  Essenen er speciaal om geroemd

dat zij bepaalde ziektes en ook wonden zeer adekwaat konden behandelen

Zodat de zieke snel genas en al gauw weer rond kon wandelen.

 

Na het zien van die brute  kruisiging kregen vele volgelingen het te kwaad

Simon-Petrus, die van niets wist, werd door het verlies  echt desperaat

Enkel  Maria Magdalena kon nu nog wat voor hen kon betekenen

Via haar konden ze nu op wijze woorden van hun meester rekenen.

 

Het merendeel had geen idee dat Jezus nog gewoon in leven moest wezen

Dat hij ondergedoken was en tijd nodig had om van zijn wonden te genezen.

Tijdens de  lessen van Maria kwam echter wel al duidelijk ter sprake

Dat men onder de volgelingen met meer en minder ingewijden had te maken.

 

Daarvan bestond vanaf het begin reeds een verslag

waarvan de inhoud schijnbaar moeilijkheden gaf

voor een zich naderhand ontwikkelende kerk

en daarom maakte men zich later sterk

die documenten niet in de Bijbel te zetten.

Daar zou men angstvallig op gaan letten.

 

Gelukkig zouden ze niet allemaal verloren gaan

en weten we nu wat erin zou staan.

Het evangelie volgens Maria schetst een beeld

van hoe Jezus'  leerlingen waren verdeeld.

                              --------------------

"Petrus zei tegen Maria:‘”Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van andere vrouwen. Zeg ons de woorden  van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar die wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord”.

Maria antwoordde en zei: “Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken”.

En ze begon hun het volgende te vertellen:”Ik”, zei ze,”ik zag de Heer in een visioen; en ik zei tegen hem:“Heer, ik zie u vandaag in een visioen”.

Hij antwoordde en sprak tot mij:“Gezegend ben je dat je niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is daar is de schat”.

Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze, want tot zover had de Verlosser met haar gesproken.

Maar Andreas (broer van Simon-Petrus) nam het woord en zei tegen de broeders:  “Zeg eens,wat denken jullie over wat zij heeft gezegd? Ik voor mij geloof niet dat de verlosser dit heeft gezegd, want het is duidelijk dat het afwijkende ideeën  zijn”   

Petrus nam het woord en sprak over deze zelfde dingen.

Hij vroeg hen over de verlosser: “Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw hebben gesproken? Moeten wij ons soms omkeren en naar haar luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur boven ons gegeven?

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus: ”Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf in mijn hart  bedacht heb of dat ik leugens vertel over de verlosser?”

Levi nam het woord en zei tegen Petrus: Jij bent altijd zo heetgebakerd! En nu zie ik weer dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders. Als de verlosser haar waardig heeft bevonden, wie ben jij dan om haar te verwerpen?

Zeer zeker kende de verlosser haar erg goed en daarom heeft hij meer gehouden dan van ons. We moesten ons eerder schamen en ons bekleden met de volkomen Mens en hem in ons zelf verwerven, zoals hij ons heeft opgedragen, en het evangelie verkondigen.

En laten we daarbij geen andere bepaling of wet opleggen dan wat de verlosser gezegd heeft.”

Toen Levi dit had gezegd maakten ze zich op om te verkondigen en te prediken."

 

Het was juist in dit evamgelie hoe men duidelijk las

hoe het met de posities van zekere volgelingen was.

De 'steen'--Petrus---waarop volgens Jezus de kerk zou worden gbouwd

was duidelijk oorspronkelijk een heel andere rol toevertrouwd

 

Het gegeven dat deze discipel de drager mocht zijn van een zwaard

is bij het trekken van deze conclusie ook weer wat waard

en uit wat er later nog gebeuren zou gaan

kan men met een gerust hart achter deze mening blijven staan.

                          ----------------------

 

Maar eerst is het moment aangebroken dan

om verder te kijken naar Jezus'  plan.

 

Kort na de kruisiging waren er in Jeruzalem  grote groepen

Misschien van die wonderbaarlijk gespijzigde mannelijke troepen?

Als Messias  kon   kon hij nu een grote opstand leiden

Met militante groeperingen als  Zeloten aan zijn zijde.

 

Zowel Josephes als Paulus zouden over een opstootje vertellen gaan

van 4000 man wat de Romeinen echter wel weer snel neer zouden slaan.

Een detail in die beschrijving is tamelijk raar

zij zouden geleid worden door een 'Egyptenaar'.

 

Mizraïm is een Hebreeuwse vertaling daarvan

zou het die variant van Nazreeér betreffen dan?

Aan de andere kant zitten in Jezus' handelingen veel

wat erg doet denken aan een Egyptisch ritueel.

 

En Mozes kwam toch eveneens uit Egypte vandaan,

kort voordat hij voor de Berg van God te Bethel kwam staan?

Zoals men in de evangeliën tevens leest

was Maria hoogzwanger op weg naar Egypte geweest.

 

Egypte speelt nog een grotere rol want

vele apocryfe evangelién vond men in dit land.

De eerste 'christenen' kwamen hier vandaan

hun religieuze overtuigingen zouden Rome in de weg gaan staan.

                       ---------------------------------------

 

Deze 'Egyptenaar'  zou geen succes hebben want

de Romeinen wisten snel een einde te maken aan de opstand.

En dan is er iets wat een zeker document ons nog leert

Maria Magdalena werd in deze periode gearresteerd.

 

Zo kwam zij nu voor Pontius Pilatus te staan

en wederom zou hij haar en de haren helpen gaan.

Vanwege haar toestand, zwangerschap zegt men, liet hij haar vrij

en zij kreeg er tevens het advies bij

het land voorlopig maar te verlaten.

Als 'de vrouw van'  hield men haar teveel in de gaten.

Zo zou ze met haar  familie vertrekken, ze gingen met een schip  mee

Eerst slechts een klein stukje overzee

Want eerst zouden ze naar Alexandrié in Egypte gaan

waar Maria Magdalena voor de bevalling kwam te staan.

 

Ze kreeg een dochter die 'Sarah de Egyptische' werd genoemd,

later vooral bij zigeuners geliefd en beroemd.

Na deze bevalling kon het gezelschap weer verder gaan

want ze hadden nog een lange zeereis voor hun staan.

 

                                      

'Oom' Jozef  bleek  tinhandelaar,  voor de handel vaak overzee

en hij nam Maria en haar familie op een schip met zich mee

Tot Raetis in Gallia  , in het westelijk  deel van het Romeinse rijk,

die keuze als bestemming was niet zo gek als het misschien lijkt.

 

Want de aan de Rhônemonding gelegen havenplaats Raetis

bevond zich in Gallia Narbonensis   (Saintes Maries de la Mer)

en daar kwam de vrouw van Pontius Pilatus eveneens vandaan

misschien was deze bestemming wel op haar advies gegaan.

Veel joden woonden daar ook, zelfs Herodes beviel het daar want

deze Romeinse  ‘koning der Joden’ bezat  daar ook land.

Als handelsgebied kenden de oost-mediterrane volken het al lang

En men scheen er tevens  verering te koesteren voor de stier en de slang

                                  ---------------------------

Zo kwam Maria met haar reisgezelschap in het plaatsje ‘Raetis’  aan

wat nu als les Saintes Maries de la Mer bekend is komen te staan                    

waar ze in eerste instantie haar  boodschap begon te  verspreiden

Die van Jezus en haarzelf over  eenheid/heelheid  en dan betere tijden.

 

                           

Het is aardig meer over haar reisgezelschap te weten want

sommige van die mensen zijn uiterst interessant!

Zo reisden er tevens 'tantes' van Jezus met hen mee

en die heetten Maria, alletwee!!!

 

Eén ding weet dit gegeven te waarborgen

en dat is dat het voor veel verwarring zou zorgen.

Maria Jacobae  en Maria Salomée

'zusters' van Jezus' moeder bedoelt men daar mee.

 

Een ding valt dan toch echt wel zwaar,

drie dochters allen Maria noemen is erg raar.

Beschouw het rusig als een feit

zoiets deed men evenmin in die tijd.

 

Jezus'  moeder had sowieso een zuster Salomée

maar wie is dan die Maria Jacobae?

Als het om Maria, de vrouw van Jacobus,  zou gaan

komt het er misschien duidelijker te staan.

 

Want eerder in het verhaal  had het orakel reeds beschreven

dat Jezus' moeder aan ene Cleophas meerdere kinderen zou geven.

En deze Cleophas bleek tevens als Alfeus en Jacobus bekend te staan.

In dat geval blijkt het dan om Jezus'  eigen moeder te gaan!!!!

 

Traditioneel stuit dit op een groot bezwaar,

maar toch is dit helemaal niet zo raar,

want Jezus had 'degene die hij lief had' opdracht gegeven,

voor zijn moeder te zorgen voor de rest van haar leven.

 

De jongeling die hij lief had kon enkel Lazarus zijn geweest

dezelfde als waarover men als de 'geliefde discipel' leest.

Johannes en Lazarus kunnen enkel maar dezelfde zijn,

twee verschillende 'geliefden'  heeft veel minder schijn.

 

Daar men eeuwen later besloot Magdalena en haar status te ontkennen

begon men meer over de evangelist Johannes neer te pennen.

Uiteindelijk heeft niemand later ooit ontkend

dat het evangelie volgens Johannes het jongste is in het Nieuwe Testament.

 

Als die 'geliefde' discipel inderdaad was Lazarus,

dan zou hij zich aan zijn belofte aan Jezus houden dus

en diens moeder in de rest van haar leven bijstaan.

Hij zou namelijk nooit ver uit de buurt bij haar gaan.

 

Maria Saloméé en Maria Jacobae zouden Raetis nooit verlaten

en Lazarus ook niet of hij hield ze vanuit Massilia in de gaten. (Marseille)

In Marseille zou men hem later begraven gaan,

terwijl de graven van de 'tantes' in het kerkje van Raetis staan.

 

Magdalena's  zuster Martha zou naar de plaats Tarascon gaan

en daar de favoriete 'Heilige'  worden door een monster te verslaan.

Sarah 'la cali' (de zwarte) wist te verdwijnen uit de annalen

Er bestaan over haar verdere leven geen duidelijke verhalen.

 

Anders dan wat betreft Jozef van Arimatea,

en natuurlijk Maria Magdalena.

Maria zou  niet in Raetis blijven  zij trok  verder  langs de kust

En om één of andere reden leek dat zeer doelbewust.

 

Veel later zou men beweren dat zij in de Provence zou sterven,

doch vakkundig onderzoek zou die traditie uiteindelijk bederven.

Volgens de volkstraditie was zij in de Languedoc neergestreken.

Uit veel overleveringen is dat inmiddels wel gebleken.

 

Eenmaal daar ging ze naar een zekere plaats, en trok ze zich terug in een grot

Slechts getooid nog door heur haar koos ze in contemplatie leven als haar  lot.

Al snel begon de bevolking haar  als een heel ‘heilige vrouw’   te zien,

die zij niet enkel bezochten  maar onderhielden bovendien.

 

                  

Er is één verhaal over Maria  wat steeds weer terugkeert daar,

en dat is dat slechts 'getooid was door heur haar'

naakt zou zij  zo in een grot daar leven

slechts haar lange haar zou haar lichaam omgeven.

 

Een ding wordt door  die omschrijving  wel een feit

lang haar bij vrouwen legt de nadruk  op seksualiteit.

Dit onderwerp zou men altijd aan de Magdaleense binden

en hierdoor zou men haar in de orthodoxie een 'hoer' blijven vinden.

 

In de christelijke iconografie mocht zij als enige naakt

bij andere heiligen werd dat wijselijk verzaakt.

 

                                      

Daarnaast wordt  nog een ander ding een feit,

de link met de Egyptische Isis raakte zij nooit kwijt.

Evenals deze godin werd eerst zij een 'sterre van de zee'

en droeg zij haar echtgenoots herinnering met zich mee.

 

Zij werd hierdoor uiteindelijk zo 'beroemd'

dat menig voorheen Isisgrot naar haar werd vernoemd.

Lang nadien stalen clerici wel Magdalena's  bijnaam

en kreeg Jezus'  moeder Maria een zekere faam.

 

De locatie van Magdalena's grot was een oude cultusplaats van de slang.

De eerdere volkeren in deze streek gebruikten  die plaats al heel lang.

Het was niet zonder reden dat zij daar juist was.

Maar dat komt later in dit verhaal nog wel te pas.

        ----------------------

 Blijft er nog één onbeantwoord gegeven bestaan,

hoe zou het Jozef-----uit Areimeh-----verder vergaan?

Gaat men naar informatie over deze persoon op zoek,

dan vindt men die in een geheel onverwachte hoek.

 

Onverwacht in zoverre want

men vind overleveringen in Engeland.

Als tinhandelaar was er één plaats waar hij naar reizen kon

en wel naar het in Cornwall gelegen 'Marazion'.

 

'Jodenmarkt'   is de betekenis van die naam

en om de tinhandel daar had het een zekere faam

Verhalen weten echter  uit te wijzen

dat Jozef nog een stukje verder  zou reizen.

 

Hij zou  noordwestelijker, naar Somerset, gaan,

waar nu nog de ruïnes van een abdij blijken te staan.

Er zijn zekere legendes daar die weten te berichten

dat hij daar een eerste christelijke kerk zou stichten.

 

Maar men gaat daar op nog een gerucht prat

en dat is hij dat hij een metgezel bij zich had.

Deze metgezel verwierf kort een zekere faam

want hij had Josephes Jezuszoon als naam.

 

Als tweede zoon had  hij de naam van zijn oom

dat is zelfs in onze tijd nog wel gewoon.

Hij was bij Jozef veilig en kon van deze een vak leren

en  mogelijk de nalatenschap van zijn ouders beheren.

 

Veel zaken in vooral Glastonbury zouden aan hen herinneren gaan,

zij kwamen zelfs in de verhalen over Avalon te staan.

Maar vrijwel niemand realiseert zich één specifiek ding,

dat het eerder over een overeenkomst van overtuigingen ging.

 

We volgden de leden van dit bijzondere reisgenootschap nu wel

maar hoe ging het verder met die achterbleven in Israël?

 ------------------------------

Maria’s leven was verder vreedzaam, voor Jezus was dat wel anders want

hij bleef daar de organisator zijn van  menig opstand.

De eerste was een tamelijk kleintje gebleken, snel in de kiem gesmoord

En vele medestanders werden dan ook gelijk al door de Romeinen vermoord.

Hij had moeite  de Judeeërs erin mee te krijgen want

  een 'onecht' kind volgen leek erger dan  heulen  met de vijand.

Veel Galileese zeloten  trokken zich nu terug langs de ‘Dode Zee’

Ergens ook weer doelbewust, want met die streek daar was iets mee.

Later zou er weer een eens opstand volgen, na zo’n  20 jaar.

En die werd wederom  geleid door een zekere ‘Egyptenaar’

Naast 'Egyptenaar'  werd hij  ook ‘valse profeet’ genoemd.

En daarnaast, zei  men, was  hij tevens als ‘ziener’  beroemd.

 

Praat men met Joden vandaag de dag,

of vraagt men hen of men in hun boeken kijken mag.

Dan leest men dat Yeshua de Galileeër een ‘wonderdoener’ was.

En dezelfde  beschrijving  voo hem is ook binnen de Islam van pas.

 En die ‘wonderdoener’ en die ‘Egyptenaar’  komen dus erg overeen...

Als men hun doelstellingen vergelijkt vermoedt men dat ook meteen.

                                   ----------

Die opstand was wel belangrijk, de religieuze boodschap ging gewoon door

Een ander leidde die gemeenschap nu, daar was de ‘broeder des Heeren’  voor.

Want Jezus kon zich als 'dode'  niet meer in Jeruzalem laten zien,

hij had het als verzetsleider te druk met andere zaken bovendien.

 

Jezus zou zich zelf daarvoor in 'Damascus'  bevinden,

een plaats die men tegenwoordig aan het land Syrië  kan binden.

Maar het betekent in de eerste plaats een 'doorwaadbare plek'.

Een omschrijving als deze deed het op andere plaatsen evenmin gek.

 

In het noorden aan de Dode Zee, in dit geval bij Qum Ran

bevindt zich een plaats die aan die omschrijving voldoen kan.

Vele vrijheidstrijders waren hier ook nog eens neergestreken.

Vanuit een strategische ligging was dit niet eens zo slecht  bekeken.

 

Johannes de Doper en zijn moeder waren eveneens ooit hierheen gevlucht

en van hun verblijfplaats bij de Essenen daar kreeg Herodes nooit echt lucht.

Jezus kon dan wel nu niet meer naar Jeruzalem tot zijn grote pech,

deze stad was van zijn hoofdkwartier te 'Damascus' toch niet al te ver weg.

 

                                  

Hij wilde het niet opgeven, ondanks de nodige  tegenslagen.

Er waren vele  zorgen die hij met zich mee moest dragen.

De Romeinen waren door de opstanden natuurlijk zeer verbolgen

maar de Sadduceese  Tempelmilitie zou zijn ketterse aanhangers vervolgen.

 

Alsof dat nog niet voldoende was ging zijn oudste broer zijn eigen gang.

Daar moest hij gauw iets aan gaan doen, wachten kon hij niet al te lang.

Toen kreeg hij plots een meevaller, uit een wel heel onverwachte hoek.

Er bleek namelijk een lid van de tempelmilitie naar zijn volgelingen op zoek.

 

Die persoon  die van zo'n groot belang zou worden dus

was een Griekse jood met de naam Saulus van Tarsus.

          -------------------------


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-11 De nasleep

10 De Gezalfde Kronieken: 12 Saulus de Paulus