Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

In zuid Frankrijk  begon men plots gnostisch te geloven

Die vrijheid was zo dreigend dat men ze ervan zou beroven

 

                        

 


 

In een vorig deel gaf dit orakel reeds weer,

 in de eerste eeuw streek een zekere vrouw hier neer

Slechts getooid door heur haar  leefde zij in een grot

daar leven en sterven beschouwde zij als haar lot

                              

Als men over de geschiedenis van juist deze regio leest

is het altijd reeds één groot doorgangsgebied geweest

De allereerste ‘mensen’uit Afrika,  zouden hier in grotten wonen

vele mooie  grotschilderingen kunnen ons dat nog tonen.

 

Bewoners hier kenden erg goed de krachten van de aarde

die kennis drukten ze uit in steen wat men zo voor ons bewaarde

 

                               

 

Bewoners zouden zich altijd weer  met  immigranten mengen gaan

die de verleiding hier te wonen evenmin konden weerstaan

Zo zouden op een dag Keltische stammen  in dit gebied neerstrijken

die  meteen tegen de inheemse slang-cultus op konden  kijken.

 

Iets wat zij gelijk besloten te  adopteren

uit menig plaatsnaam kan men dit nu nog leren

 

                                    

Liguriërs , Minoïers en Grieken streken  neer langs deze kust

En vooral de laatsten deden dit voor de handel, zeer bewust

Om dezelfde reden waren tevens de Feniciërs hier gekomen

Het grote achterland maakte het 't handelsgebied van hun dromen.

 

Toen kwamen de Romeinen, ging het deel van hun rijk  uitmaken

De inwoners zouden in de ban van de Romeinse beschaving geraken

Carthagers met hun olifanten trokken nog wel 'ns door dit gebied

Dat waren ingrijpende  gebeurtenissen, zoiets vergat men niet.

 

Vooral na de val van Jeruzalem streken hier veel Joden neer.

Het  trok de inwoners uit Palestina schijnbaar telkens weer.

Nadat Herodes uit zijn ambt daar werd gezet

had niets hem nog belet

eveneens in het zuiden van Gallia neer te strijken

Net als Pilatus en zijn  Claudia, zoals later zou blijken

                           ---------------------

 

                                  

Het Romeinse rijk ging het steeds moeilijker krijgen

steeds meer barbaarse stammen gingen ertoe neigen

vruchten te plukken van de Romeinse welvaart

door een volksverplaatsing ging dit ineens in een vaart.

 

Volkeren begonnen in beroering te geraken

het kwam vaker voor dat ze de grenzen over staken.

Vaak dreven de Hunnen hen voor zich uit,

dit Aziatische ruitervolk was puur uit op rijke buit.

 

Germaanse volken kwamen steeds vaker tot de grens

deelnemen aan Romeinse welvaart was hun eerste wens 

Zo kwamen in dienst als Romeinse grenssoldaat

Als Romeins burger hadden ze het dan niet zo kwaad.

 

Franken zouden de eersten zijn,

zij bewaakten de noordgrens, die lag bij de Rijn.

Zij hadden zo snel het Romeinse leven geleerd

dat zij volledig waren geromaniseerd.

 

Intussen migreerden onverdroten

langs de oostgrens het volk der Visigothen

zij kwamen dan wel uit het noorden--Scandinavië---vandaan

maar zouden spoedig aan de Donau in het zuiden staan.

 

De Romeinen wisten zich met hen geen raad

toen zij de aantallen zagen kregen zij het te kwaad

Eerst lieten ze hen daar de grens gaan bewaken

maar spoedig moesten zij dit weer staken.

 

De Romeinen beschouwden hen meer tot last

en behandelden men hen als ongenode gast.

Die Romeinse dubbelhartigheid werd gezien als verraad

en dit maakte de Visigothen bijzonder kwaad.

 

Zij zouden massaal nu de grens overgaan

en wisten de Romeinen met gemak te verslaan.

Zij waren het trekken nog lang niet moe

en keerden daarom gelijk weer naar het westen toe.

 

Ze koersten nu recht op Italië aan

en kwamen snel voor de poorten van Rome te staan.

Het Romeinse rijk kwam ten val, tot hun grote verdriet

De Visigothen plunderden Rome, maar bleven daar niet.

 

Met hun buit besloten ze naar Gallia Narbonensis te gaan

en pas daar aangekomen bleven ze eindelijk staan.

In de streek van de slang bouwden zij toen hun hoofdstad

wat de naam ‘Aereda’ droeg, dat betekende wat.

 

Een onafhankelijk vorstendommetje zou het vormen gaan

wat zelfs de Franken uit het noorden lang wist te weerstaan.

 

Totdat de  volgelingen van de profeet zich hier lieten gelden

Na  het ‘Heilig Land’ en Afrika zou de Islam zich ook hier melden

Voor de Franken in het noorden  zou dit toch te ver gaan

Zij roken een kans in de gunst bij de kerkleider in Rome te staan.

 

Dus vielen zij de Languedoc binnen en veroverden het gebied

Speelden de bevolkingsgroepen tegen elkaar uit, tot aller verdriet

De ‘Moezelmannen’ werden verdreven, de Franken bleven er bewust

Met de  koning der Franken aan 't hoofd leek er eindelijk wat rust.

 

Joden en Visigothen speelden nog lang in Septimania een grote rol

Maar onder noord Franse intriges hielden zij het toch niet vol

Het grootste probleem was hun----te---- grote tolerantie.

De paus te Rome wenste eerder een garantie

dat alle inwoners Rooms-katholiek zouden zijn en blijven

Dit leek enkel mogelijk door het hele gebied in te lijven.

                                        --------------

Die Franse koning  was  onder veel bombarie ‘Christen’   geworden

En hierna lieten vele Franken zich ook dopen, gelijk hele horden

Voor de kerk in Rome was dit uiteraard  een groot feest

Voor de Franken echter was het puur een politieke zet geweest

 

                                       

Franken hadden oorspronkelijk wel een andere leer aangehangen

dan die de kerk in Rome van hun gelovigen zou verlangen

Voor hen was Jezus een profeet en niet  aan God gelijk

maar bij de massale doop moesten zij  veranderen die kijk

 

De Visigothen echter bleven achter die oude principes staan

en dit kon enkel maar voor moeilijkheden zorgen gaan.

                           -----------------------

 

                                                    

Zo komen we in de Middeleeuwen , in de Languedoc

Het waren roerige tijden want men had het globaal aan de stok

met volgelingen van de profeet Mohammed en om een  reden want

deze moezelmannen hadden bezit genomen van het ‘Heilige Land’.

 

In oorlogen hierom wisselde de heerschappij  meerdere malen.

Telkens kwamen ridders terug naar huis met bloedige verhalen

Onder leiding van de ‘kerkvader’  in Rome werden er ordes opgericht

Soldaten die ook monnik waren, zodoende door ‘Christus’ verlicht.

 

Één orde in het bijzonder wist grote faam te verwerven.

Velen van hen zouden in Palestina vechten en sterven

De ‘orde der arme ridders van Christus en de tempel van Salomo’

Door hun hoofdkwartier op de tempelberg heetten ze eigenlijk zo.

 

Maar als 'Tempelheren' kwamen zij bekend te staan

En door hun daden zou zelfs de tegenstander  hen respecteren gaan

 

                      

Kort was Jeruzalem een koninkrijk, in Christelijke handen

De koning daar had met het Lotharingse huis sterke banden

Toen de Tempeliers op hun basis op de tempelberg neerstreken

hadden zij het met juist dit hoofdkwartier erg goed bekeken.

 

Afgezien van Pelgrims bescherming bieden deden zij veel meer,

zij bestudeerden de geschiedenis, daar kwam het eigenlijk op neer.

Al beschouwden zij de moslems bestrijden tot één van  hun plichten,

begonnen zij tevens op de tempelberg opgravingen te verrichten.

 

Ze begonnen tevens interesse in zekere locaties te tonen

en dat waren niet allemaal even gewone

Zo bouwden zij in  het Seïr-gebergte eveneens een kasteel

en hun interesse in juist deze locatie  zegt eigenlijk veel.

 

                             

Salomo's Tempel te Jeruzalem was de basis van de Tempelier

maar op een zeker moment lag hun interesse eerder hier ...

 

           

De plaats waar ooit het heiligdom van Bethel had  gestaan

zou de tempelridders veel meer interesseren gaan

Mogelijk waren zij tijdens onderzoek aan de weet gekomen

iets waarvan ieder vroom christen eigenlijk niet eens mocht dromen.

 

Ze beschikten over een goede inlichtingenbron want

die kwam direct van inwoners uit het Heilige Land.

De orde begon zich steeds opmerkelijker te gedragen

de wijze waarop zorgde  uiteindelijk voor de nodige vragen.

 

Financieel begonnen hun zaakjes wel steeds beter te lopen

en ze begonnen veel land in de Languedoc aan te kopen.

Deze streek leek hen steeds meer te gaan interesseren.

Soms door wat ze in het 'Heilige Land' hadden mogen leren?

 

Met de strijd in Palestina liep het op een zeker moment fout,

de Europese kruislegers kregen het daar steeds meer benauwd.

Jeruzalem moesten ze na een beleg aan Saladin afstaan,

waarna ze met zijn allen naar hun laatste bolwerk zouden gaan.

 

St Jean d'Acre, of Acco, aan de voormalige Fenicische kust,

maar daar hadden ze evenmin erg lang rust.

Toen Acco viel was het in het 'Heilige Land' gedaan

en konden ze enkel weer terug naar Europa gaan.

 

Vele Tempelridders streken toen in de Languedoc neer

waar zij veel commanderijen hadden onder eigen beheer.

Nadat de Tempeliers hier in grote getale opdoken

werd er steeds vaker over  een 'Nieuw Jeruzalem' gesproken.

 

                                   

Ze bezaten in de Languedoc beduidend meer dan één commanderij

en daar zat tevens een wel  heel bijzondere bij.

Gelegen op een berg in het hart van Aereda, ‘de streek van de slang’

onder de naam ‘witte versterking’ (Albedunum) bestond deze plaats al lang

 

                          

Eén ding viel bij deze monnik-ridders wel op meteen,

zij hadden meer interesse in het 'Vrouwelijk Principe' dan voorheen.

Er schenen zelfs vrouwen deel van de orde zelf uit te maken.

Niet alle bewijzen hiervoor zouden later weer 'zoek'  raken.

 

Zelfs echtparen meldden zich ooit bij de orde aan

het blijkt om uitzonderlijke omstandigheden te gaan.

Wat hun functie was binnen de orde weet men echter niet.

Evenmin als dat men in die vrouwen dan ridders ziet.

 

Wat vrijwel niemand zich realiseert of eigenlijk weet,

het vrouwelijke had bij hun grondlegger reeds een plaats bekleed

Bernardus Clairveaux had voor een Maria-beeld iets meegemaakt

waardoor hij volledig in de ban van het 'Vrouwelijke' was geraakt.

 

                          

Drie druppels melk uit Maria haar borst

hadden hem geholpen bij zijn 'dorst'.

Hij zou er later bij de toetreding tot de  Tempeliers  op staan

dat de nieuweling een eed zou afleggen gaan

op de 'vrouwe'  van Bethania

dus niet Jezus' moeder maar die andere  Maria!

 

                                  -------------------------

 

In Europa werden de Tempeliers politiek echter een groot gevaar.

Het was een zeer rijke orde en enkel de paus daar luisterden ze naar.

Vooral de Franse koning stond door  leningen  bij hen in het krijt.

Die  Tempelheren werden een blok aan zijn been, dat was een feit.

 

De Tempelieren kwijt raken was iets waar hij voor kwam te staan,

maar daarmee kon hij niet aan de paus voorbij gaan.

Hij zou daar echter een goede oplossing op vinden want

als hij een andere paus aan het hoofd kreeg was die wel op z'n hand.

 

Op een gegeven moment kwam de zittende paus 'ineens' te sterven,

en dat was de enige geweest die zijn plan had kunnen bederven.

Diens opvolger kwam daar geheel dankzij de konings invloed

natuurlijk was die paus Frans en dat beviel de koning goed.

 

Die nieuwe paus was zelfs  met zijn ‘troon’ naar Avignon uitgeweken

door onrust in Rome, werd er beweerd, dat was heel goed bekeken

In die dagen zei men als  een soort van wrange grap,

dat er sprake was van een ‘Babylonische ballingschap’

 

                                       

Misschien had de koning met de dood van de vorige te maken,

Deze kennis scheen de nieuwe paus dan niet bijzonder te raken.

Wat zijn aanstelling betreft stond hij bij de koning in het krijt

en als snel werd duidelijk, de koning wilde de tempelieren kwijt.

 

Paus Clemens V deed het enigszins met tegenzin

maar ging er desondanks  niet tegenin

dat de Franse koning alle hoge Tempelheren

op een vrijdag de 13e   zou arresteren.

 

Van het ene moment op het andere was het met  de orde gedaan

en kwamen ze  voor de meest fantastische  beschuldigingen te staan

Zo kwam de aanklager des konings met

de geheimzinnige verering van 'Baphomed'.

 

                                                    

 

Natuurlijk had men al iets over deze schimmige figuur gehoord

en als bruikbare ammunitie had het de aanklager zeker bekoord.

Maar de naam Baphomed bleek in de 'Atbash'code te staan,

en in werkelijkheid bleek het, na decodering, om 'Sophia' te gaan.

 

Dat is het vrouwelijke wat voor wijsheid staat, en voor de 'geest'

zo was het zelfs binnen het esoterische Jodendom reeds geweest.

Maar alsof deze beschuldiging  nog niet voldoende was,

was er nog een ernstige  aanklacht die de aanklager voorlas.

 

Er werd gesproken over de  aanbidding van een hoofd

het hoofd van Baphomed, had men geloofd.

Het bleek echter om een heel ander hoofd te gaan

namelijk die op Jezus' lijkwade gedrukt bleek te staan!

 

                                                 

 

Wat men, als men de geschiedenis van het doek  gaat volgen, leest

 was dat deze  reeds een tijdje in het bezit van de orde was  geweest.

Via een omweg kwam ie bij de Praeceptor in Normandië terecht.

Stuifmeelonderzoek in de vorige eeuw  bewees dat die doek was echt.

 

Het hoofd van Jezus was die verering waarom het dus bleek te gaan

maar de tempeliers kwamen voor nog andere aanklachten te staan.

Zo was er nog een waar menig christen gelijk van gruwt.

De Tempelridders hadden bij zekere rituelen het kruis bespuwt.

 

Het kruis met Jezus vereren is natuurlijk eigenlijk wel raar

want dat kruis was als martelwerktuig bijzonder naar

Maar het bespuwen kan mogelijk de aanwijzing geven

dat de tempeliers wisten dat Jezus was blijven leven.

 

Voor de inquisiteurs leek het eerder om een Kathaarse zienswijze te gaan

aldus  kwamen de eigenaar van de lijkwade en de  grootmeester op de brandstapel te staan.

                                                   

 

Brandstapels van dien aard zouden nog heel vaak branden gaan

En veel daarvan kwamen vooral in de Languedoc te staan

                     ----------------

      

 

De Languedoc was een graafschap in het zuiden van ‘Frankenland’

Het onderscheidde zich echter in aardig wat opzichten want

men zou er een ander  ‘volkslatijn’ dan in het noorden spreken.

Een taal  die voor 'woordkunsten' uiterst geschikt was gebleken.

 

De troubadours uit deze regio reisden tamelijk ver.

Hun liederen over het ‘vrouwelijke’  waren in heel Europa populair.

De graven van Toulouse waren de ‘seigneurs’ van deze streek

Tamelijk uitgekookte lieden, zoals uit hun handelingen bleek.

 

Ze wisten zich door huwelijken aan buitenlandse hoven  te relateren

Met zulke bondgenoten konden ze 't graafschap in vrijheid  beheren.

Zo’n  grote onafhankelijkheid was in feodaal Europa ongekend.

Daarnaast waren Occitanen ook nog met een rijke cultuur verwend.

 

Door de variëteit van volken die er door de tijd heen waren gekomen

was men toleranter dan waar menigeen maar van durft te dromen.

Die tolerantie gold natuurlijk tevens  op religieus gebied.

Als men de geschiedenis een beetje kent is dat zo verwonderlijk niet.

 

Joden waren er , moslems, heidenen, oude religie en katholiek,

vreemde  overtuigingen, daarvan werd  men hier niet ziek.

Rooms-katholieke christenen waren er  genoeg in deze streek

Maar er waren ook variëteiten hierop zoals toch steeds meer bleek.

 

Zo was er juist  hier een andere gnostische vorm ontstaan

die voor de kerk te Rome een grote bedreiging zou vormen gaan.

 

Waar Visigothen en Joden ooit een vorstendom mochten beheren

ontstond een ander Christendom, zo mocht men leren.

Het is dan handig als men gelijk weet

voor de Ariaanse Visigothen  was Jezus geen God doch profeet.

 

Ariaans  waren die Christenen  dus,

die aanhangers waren van de monnik Arius.

Tijdens het concilie te Nicae (AD 325) was deze boos weggegaan,

want de 'Zoons des Mensen' als Godszoon' zien, daar wilde hij niet aan.

 

Vooral veel gnostici  waren Arius' stellingen trouw gebleven

en vele eeuwen stonden kerkvertegenwoordigers hen hiervoor naar  het leven.

Bij de Germaanse volken in Europa  kon men veel Arianen vinden

en de Visigothen zouden zich eveneens aan deze leer verbinden

 

Bij de van oorsprong Arianische Franken zou dat veranderen gaan

toen hun koning  Clovis voor de pauselijke troon kwam te staan.

Al was dit oorspronkelijk slechts een politieke daad

later deed het vele anders gelovenden in Europa kwaad.

                                  -----------------

Visigothen waren in hun rijkje Arius' visie  trouw gebleven

en de daar wonende Joden en Moslems konden hier wel mee leven.

Veel Keltische inwoners waren eveneens hieraan gewend

want zij waren nog met Magdalena's  overlevering bekend.

 

Het was onder deze mensen dat er een secte zou ontstaan

die voor zoveel beroering zou zorgen gaan.

‘Goede Christenen’, hun kerk werd ‘die van de liefde’  genoemd

Onder de naam ‘perfecte ketters’  en ‘katharen’ werden echter zij beroemd.

 

Hun geloof kwam volgens hen van de eerste apostelen, in directe lijn

Iedere vrouw of man kon na  handoplegging ‘voorganger’  bij hen zijn.

 

                  

Het zijn dus deze mensen die

een Europese versie presenteerden van Reiki.

Na een gelofte van armoede aten ze tevens geen vlees meer want

trokken de apostelen van Jezus ook niet ooit zo door het land?

Het bleek er vooral in hun overtuigingen  om te gaan

om de verleidingen in deze materiële wereld te weerstaan.

Altijd getweeën brachten zij dit idee voort

En wel door middel van het gesproken woord

 

     “In den beginne was het Woord,

       en het Woord was bij God,

       en het Woord was God.

       Zo is het als het was,

       In den beginne”

 

Zoals men eigenlijk al in het Johannesevangelie kan lezen

wat voor hen het meest belangrijke Bijbelse evangelie zou wezen.

      ---------------------------------------------

Het was dit evangelie  wat voor hen het meeste waarde had

De getuigenis  van Johannes, vooral op deze ging men prat

Woorden uit dit evangelie kon men bij hen heel vaak horen

Wat de ‘geliefde discipel’ naliet kon ze het meeste bekoren.

 

En misschien dat dit ook niet zo verwonderlijk is

als men enig idee heeft wie die ‘geliefde’  mogelijk is.

Want als er slechts één  jongeling was die Jezus liefhad

dan betekende sint Lazarus voor hen heel wat.

 

Jezus was hun profeet en  werd door hen wel als een mens gezien

Een mens met gewoon een seksuele partner bovendien.

En daarmee zouden zij zich van andere stromingen onderscheiden

want  Bogomilen en Manicheeërs zouden dit onderwerp vermijden.

Hierdoor lijkt het dus eigenlijk meer om een erfenis te gaan

van die vrouw en haar familie die ooit daar hadden bestaan.

Had men in het leven een zekere spirituele  ervaring,

en was  men hierdoor gerijpt,  dan ving

er bij hen, uit vrije wil,  een onderricht aan

waarna men als ‘Parfait’  langs de wegen kon gaan.

 

Men legde dan alle aardse goederen van zich af

wat als een eer werd beschouwd en bepaald niet als  straf

Vlees at men dan helemaal niet meer, echter nog wel vis,

wat ondanks wat men soms beweert  logisch te verklaren is.

 

Want ze deden daarin enkel weer die apostelen na

die ooit met hun leraar leefden aan het meer van Galilea

 

                           

 

Vele mensen onder  Jezus' gevolg waren destijds visserlieden

dus die hadden vaak als voedsel niet veel anders te bieden.

  

Door enkele ‘katharen’ werd Jezus als een ‘engel’  beschouwd,

een vergelijking als deze niet had hen helemaal niet  benauwd.

Want een ‘engel’ (grieks angelous) betekent ‘boodschapper van God’

En zulke  waren er altijd reeds geweest, Hermes, Mercurius of Thoth.

 

Hadden zij zich eerst nog weten te behoeden

voor zekere Rooms-Katholieke invloeden.

Later gingen Katharen Engelen eveneens als iets etherisch zien

en werd Jezus daardoor voor hen steeds 'luchtiger'  bovendien.

 

Vrouwen onder de katharen genoten volledige gelijkheid

en dat was best wel een opmerkelijk verschijnsel voor die tijd

Zij genoten dezelfde rechten tot spreken als een man

en maakten daar bij gelegenheid veelvuldig gebruik van.

 

Maar vrouwen waren voor Jezus ook gelijkwaardig geweest

en het is in de brieven van Paulus dat men soortgelijks leest

In de eerste eeuwen  kwam men in grote getalen toelopen

om zich door Christelijke vrouwen te laten dopen.

                                   -------------------

 

Kathaarse vrouwen toonden zich evenmin benauwd,

om, of ze nu wel of niet waren getrouwd,

te gaan wonen in kleine gemeenschapjes, in grotten of in hutten

en dan hun tijd in contemplatie met  handvaardigheden te benutten.

 

Hiermee deden ze duidelijk een eerder voorbeeld na,

en wel dat van Jezus’  wederhelft, Maria Magdalena.

Op één plaats kan men vele grotachtige hutjes bij elkaar vinden

die men mogelijk aan dit gebruik zou kunnen binden.

 

Want vooral deze locatie blijkt  erg van belang

het is namelijk midden in de ‘streek van de slang’

                    

De reden voor zo'n gemeenschap hier leek een doordacht besluit

want juist hier keek men op een uiterst 'heilige' locatie uit .

 

                                     

 

Men zou het Kathaarse geloof vooral als dualistisch beschrijven gaan

maar kwam veel hiervan niet van het Katholieke geloof zelf vandaan?

Katharen geloofden naast een ‘goed’   tevens in een soort  ‘kwaad’

die vooral als verleiding  voor de mens in de materiële werkelijkheid  staat.

 

Met louter stoffelijke zaken als lust naar rijkdom en macht

werd de goddelijke mens verder van haar eigenlijke doel gebracht

Pas als men  deze verleidingen verantwoord wist te doorstaan

zou men eerder naar hogere bestaansniveaus door mogen gaan.

 

Want lagen vele  ‘werelden’ niet pal naast elkaar?

Bekijk enkel dat vissymbool verder naar boven maar

“Want wij zijn niet van deze wereld” is uit hun gebeden een zin

en juist hier schuilt  de gehele kathaarse zienswijze in.

 

“Weet u niet dat u Goden bent?” had hun profeet  gezegd

en daar was eigenlijk reeds voldoende mee uitgelegd

De mens is enkel in het 'aardse' om te leren

later verantwoord in éénheid het ‘Al’  te beheren.

 

Hier zijn bleek bij hen niet om ongebreidelde voortplanting gaan

want dat zou eerder voor verheerlijking van het stoffelijke te staan

Jezus had daar eigenlijk al eens iets over gezegd,

want hij had op duidelijke wijze uitgelegd:

 

Jezus zei: “Ik ben gekomen om een eind te maken aan de werken van de vrouw”

Salomé vroeg:”Hoe lang zal de dood macht hebben?”

 Jezus zei:”Zolang jullie vrouwen kinderen blijven baren.”

Salomé vroeg:”Hoe lang zullen de mensen sterven?”

Jezus zei:”Zolang de vrouwen kinderen blijven baren...”

"Een vrouw uit de menigte zei tot  hem: 

'gezegend is de schoot die u heeft gedragen en de borsten die u hebben gevoed'. 

Hij zei tegen haar:'Gezegend zijn zij die het woord hebben gehoord en in waarheid hebben bewaard.

Want er zullen dagen komen waarop men zal gaan zeggen:

gezegend is de schoot die niet heeft ontvangen en de borsten die niet hebben gevoed"

 

Met wat hierboven blijkt te staan

bleek Jezus recht tegen de Joodse wetten in te gaan

Maar vergeet in dit geval dan weer niet

Jezus was geen Jood (Judeeër), hij was Israëliet.

 

Van Soemeriërs was ook zoiets bekend geweest

dat blijkt als men de teksten op hun kleitabletten leest

en als men er eens goed op let

dan is er nog zo'n opmerkelijk gnsostisch gebed:

 

                     “Ik ben de eerste en de laatste.

                       Ik ben de vereerde en de verachte.

                        Ik ben de hoer en de heilige.

                        Ik ben de vrouw en de maagd.

                        Ik ben de moeder en de dochter.

                        Ik ben de leden van mijn moeder.

                        Ik ben de onvruchtbare,

                        En vele zijn mijn kinderen.

                        Ik ben het wier bruiloft schitterend is

                        En ik ben niet gehuwd.

                        Ik ben de kraamvrouw

                        En zij die niet baart”

 

Na teksten als hierboven zal men niet raar meer opkijken

als men verneemt dat katharen goede aborteurs zouden blijken

En hun kennis was niet enkel daartoe beperkt want

zij hadden tevens van goede anticonceptie middelen verstand

Een soort condoom en zaaddodende pasta hadden ze in een ‘pakket’

om zich niet te hoeven onthouden van bepaalde lichamelijke ‘pret’

                                             ----------------------

Aan de ‘Dode Zee’  zou men later ooit een vrouwencondoom vinden

wat men aan soortgelijke overtuigingen meent te kunnen binden.

Deze levensbeschouwing bleek dus tamelijk oud

en in Israël was men er reeds mee vertrouwd.

                                     ----------------

Zo handelen kon één ding natuurlijk wel waarborgen,

het zou namelijk voor veel onbegrip gaan zorgen

want de Rooms- Katholieke kerk

maakte zich sinds het ontstaan reeds sterk

om het gelovige  volk zo 'uitverkoren’

zich veelvuldig voort te laten planten, naar behoren.

 

In ieder geval lijkt  enige tegenstrijdigheid

bij de beschrijving van deze  Katharen wel  een feit

Bij hen  zouden vrouwen dan wel mannen gelijkwaardig zijn,

maar in zekere zin behandelde men hen wel haast als 'onrein'

 

Zo beweert men, kon een Kathaars gelovige het niet maken

om een lid van het andere geslacht zelfs maar aan te raken

Zo'n omschrijving van Katharen heeft toch wel iets geks,

wel voorbehoedsmiddelen en abortus maar beslist geen seks?

 

De meeste beschrijvingen van de Katharen zijn wel die

nauwkeurig werden opgeschreven door de inquisitie.

Tijdens verhoren van dien aard  is één ding doorgaans een feit,

zulke gedwongen  bekentenissen bevatten zelden  de waarheid.

 

Men vertelde de inquisiteurs wat deze wensten te horen,

mogelijks zelfs zaken die ze juist zouden bekoren.

Die bekentenissen legden de inquisiteurs voor henzelf anders uit

en wat er dan op schrift kwam te staan  klopte voor geen fluit.

 

Door die vervolging zou het katharisme wel veranderen gaan

kwam men voor steeds meer afwijkende leerstellingen te staan

die met de dag meer  van de oorspronkelijke leer af gingen wijken

zoals uit latere verslagen wel weer zou blijken.

 

Een ding lijkt door de Kathaarse  geschiedenis heen wel een feit

en dat is dat ze een controversiële opvatting hadden over seksualiteit

Want waarom toch wel aan de ’lust des vlezes’ toe geven,

maar voorkomen dat er teveel kinderen van kwamen te leven?

 

Want  juist bij zekere  ‘Parfaits’ (priesters) zou later  gaan blijken,

dat er een zekere seksuele ‘losbandigheid’ om de hoek kwam kijken.

Hun beweerde opvolging van die eerste apostelen verklaart dan eigenlijk  veel,

want die eerste groep gelovigen, hadden die niet tevens een zeker 'ritueel' ?

 

Daarover heeft men eerder hier al  kunnen lezen,

die overeenkomst kan dus haast geen toeval wezen.

                                         -------------

De Katharen hadden een gnostische leer

daarover hoort men telkens weer.

Een leer die in de 4e eeuw verboden was verklaart

al had men heus nog wel enige documenten ergens bewaard

 

Nu zegt men tegenwoordig te pas en te onpas

dat 'gnosis' niet Christelijk maar Grieks en/of Egyptisch was.

Dat de oorsprong van het Christendom school in de Joodse leer

Maar daarin vergist men zich dan telkens weer

 

Jacobus, leider van de eerste gemeente, en  de ‘Broeder des Heeren’,

zou volgens de zogenoemde  Kerinthos-brief  reeds  beweren:

 

 "Maar als gij het Hemelse Rijk niet door gnosis ontvangt, dan zult  ge het nooit ontvangen" 

 

Als Galileeër was Jezus een Israëliet

in die eerste eeuwen vergat men dat nog niet

en een  Galileeër was vaak enigszins Hellenist      (Griekse invloed)

die naast het Aramees van de Griekse taal afwist.

                   --------------------

In 'the Passion of the Christ' sprak Jezus in het Latijn

maar eigenlijk had dit eerder het oude Grieks kunnen zijn

In die dagen konden ontwikkelde Romeinen deze taal eveneens spreken

zoals uit diverse Romeinse boekwerken wel is gebleken.

Daarnaast blijkt uit Jezus kruisigingsgeschiedenis

wel dat hij tevens van Egyptische rituelen afwist.

Dus mogelijk zijn de gnostische teksten zelfs meer authentiek

enkel maakte dit latere kerkleiders welhaast ziek.

Want juist die teksten ondergroeven hun wereldse macht,

dat ze die opgaven kon niet van hen worden verwacht.

 

Wordt binnenkort vervolgd                                                                                Contact


 

 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-15 De Languedoc

14 Woorden